• Log masuk

Terma & Syarat

Terma dan Syarat Fables yang menakjubkan
Selamat datang ke Fables Menakjubkan. Sila baca Terma dan Syarat Jualan ini dengan teliti sebelum menggunakan Laman ini.

Amazing Fables adalah pembekal kandungan pendidikan dan perkhidmatan dalam ruang produk yang diperibadikan. Setiap buku Fables Amazing dibuat untuk memerintahkan berdasarkan input pengguna seperti nama, jantina dan pilihan kanak-kanak. Tapak ini dimiliki dan dikendalikan oleh Amazing Fables Limited (dagangan sebagai Fables Amazing) ("We", "Us").

Terma dan Syarat ini mengawal kandungan dan penggunaan laman web www.amazingfables.com ("Situs") dan menetapkan terma dan syarat yang kami membekalkan produk yang terdapat di Laman ini ("Produk"). Dengan menggunakan Laman ini dan / atau menempah Produk anda menandakan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat oleh Terma dan Syarat Umum ini.

Terma dan Syarat ini akan terpakai bagi semua jualan Produk oleh Kami melalui Laman ini dan akan menggantikan mana-mana terma atau syarat lain yang terkandung atau dirujuk di tempat lain atau tersirat oleh perdagangan, adat, amalan atau kursus urus niaga melainkan secara khusus dipersetujui secara bertulis oleh Kami . Sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengubahsuai Terma dan Syarat ini dan dengan itu anda perlu menyemaknya secara berkala. Sekiranya pengubahsuaian tidak dapat diterima oleh anda, anda hendaklah berhenti menggunakan Laman ini. Jika anda tidak berhenti menggunakan Laman ini, anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, maka anda tidak boleh menggunakan Laman ini.

Kelayakan
Penggunaan Laman ini bertujuan untuk pelawat berumur 13 dan ke atas. Pendaftaran menjadi pengguna Laman adalah tidak sah jika dilarang. Dengan bersetuju dengan terma ini atau dengan menggunakan Laman ini, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak, kuasa, dan kemampuan untuk memasuki Perjanjian ini dan mematuhi semua terma dan syarat Syarat Penggunaan ini.

Definisi
"Pembeli" bermaksud orang yang dinamakan di Pesanan
"Kontrak" bermaksud Pesanan dan Pengesahan Pesanan
"Kerosakan" bermaksud mengandungi kesalahan atau kecacatan; tidak sempurna atau cacat
"Pesanan" bermaksud pesanan anda untuk Produk dari Laman ini

"Harga" bermaksud harga bersama-sama dengan kos pos dan pembungkusan dan apa-apa cukai yang terpakai yang berkuatkuasa pada masa Perintah (tidak termasuk apa-apa cukai dan tugas yang mana Pembeli bertanggungjawab di bawah seksyen 'Harga dan Pembayaran' Terma ini dan Syarat-syarat), tertakluk kepada sebarang tawaran promosi atau diskaun kemudian terpakai

"Terma dan Syarat" bermaksud terma dan syarat standard perniagaan yang dinyatakan dalam dokumen ini.

Mengakses dan menggunakan Laman ini
Anda tidak boleh menggunakan Laman ini secara tidak wajar atau menyalahi undang-undang atau melanggar mana-mana undang-undang atau lesen yang terpakai bagi anda. Anda bersetuju untuk mematuhi semua arahan yang wajar yang kami berikan dari semasa ke semasa mengenai penggunaan Laman ini.

Setelah membuat pesanan anda, anda mengakui bahawa kami boleh menyemak pesanan anda dan Kandungan yang mengandunginya, untuk mematuhi garis panduan kami dan pematuhan dengan Terma dan Syarat ini dan Kami mungkin menolak untuk memproses pesanan di mana kami percaya bahawa Kandungan itu melanggar Terma dan Syarat ini dan garis panduan kami.

Penggunaan laman web anda
Anda tidak boleh menggunakan apa-apa "manual", "algoritma" atau kaedah automatik, program, algoritma atau metodologi automatik yang lain, untuk mengakses, memperoleh, menyalin, atau memantau mana-mana bahagian Tapak atau Kandungan apa-apa, atau dengan cara lain membiak atau memintas struktur pelayaran atau penyampaian Tapak atau mana-mana Kandungan, untuk mendapatkan atau cuba mendapatkan apa-apa bahan, dokumen atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak sengaja disediakan melalui laman web ini. Fables Amazing berhak untuk menyekat sebarang aktiviti sedemikian.

Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke mana-mana bahagian atau ciri Laman ini, atau mana-mana sistem atau rangkaian lain yang berkaitan dengan Tapak ini atau kepada mana-mana pelayan Fables Amazing, atau kepada mana-mana produk yang ditawarkan di atau melalui Laman ini, dengan menggodam, kata laluan "perlombongan," atau apa-apa cara haram lain.

Anda tidak boleh menyiasat, mengimbas, atau menguji kerentanan Laman atau mana-mana rangkaian yang disambungkan ke Laman ini, atau melanggar langkah-langkah keselamatan atau pengesahan di Laman atau mana-mana rangkaian yang disambungkan ke Laman ini. Anda tidak boleh membalikkan lookup, surih, atau mencari maklumat apa-apa mengenai pengguna lain atau pengunjung ke Laman ini, atau mana-mana pelanggan Fables Menakjubkan, termasuk mana-mana akaun Fables Amazing yang tidak dimiliki oleh anda, kepada sumbernya, atau mengeksploitasi Tapak atau mana-mana perkhidmatan atau maklumat yang disediakan atau ditawarkan oleh atau melalui Laman ini, dalam apa cara di mana maksudnya untuk mendedahkan apa-apa maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengenalan diri atau maklumat, selain daripada maklumat anda sendiri, sebagaimana yang diperuntukkan oleh Laman .

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur Tapak atau Sistem atau rangkaian Fables Amazing, atau mana-mana sistem atau rangkaian yang berkaitan dengan Tapak atau Fables yang Menakjubkan.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan mana-mana peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang betul dari Laman ini atau sebarang transaksi yang dijalankan di Laman ini, atau dengan mana-mana orang lain menggunakan Laman ini.

Anda tidak boleh memalsukan tajuk atau memanipulasi pengenal untuk menyamar asal mana-mana mesej atau penghantaran yang anda hantar ke Fables Amazing di atau melalui Laman atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan di atau melalui Laman. Anda mungkin tidak berpura-pura bahawa anda, atau yang anda mewakili, orang lain, atau menyamar sebagai individu atau entiti lain.

Anda tidak boleh menggunakan Laman atau Kandungan apa-apa untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Syarat Penggunaan ini, atau untuk mendapatkan prestasi mana-mana aktiviti haram atau aktiviti lain yang melanggar hak-hak Fables Amazing atau yang lain.

Dasar Penipuan
Syarikat berhak untuk mengambil semua tindakan yang perlu pada akaun anda jika penipuan disyaki termasuk meletakkan akaun anda pada pegangan sementara atau kekal, dan / atau penamatan akaun anda. Akses ke perpustakaan peribadi anda tidak akan dibenarkan semasa mana-mana tempoh pegang sedemikian. Anda mengakui bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana akaun anda yang tidak dibenarkan, walaupun anda mungkin bertanggungjawab terhadap kerugian kepada Syarikat atau orang lain disebabkan oleh penggunaan yang tidak dibenarkan yang anda tidak bertanggungjawab.

Hak Harta dan Hak Penggunaan
Laman ini mengandungi kandungan yang dibuat atau dipos oleh Syarikat ("Kandungan Syarikat"). Kandungan Syarikat dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang lain, dan Syarikat memiliki dan mengekalkan semua hak dalam Kandungan Syarikat. Tapak ini juga mungkin mengandungi Kandungan Pengguna dan kandungan lain dari pemberi lesen Tapak.

Semua hak harta intelek (bermaksud paten, cap dagangan berdaftar dan tidak berdaftar dan tanda perkhidmatan, nama domain, reka bentuk berdaftar dan hak reka bentuk, hak cipta, hak pangkalan data dan hak-hak moral dan hak dalam program komputer) dan ke Laman dan semua kandungan dan bahan yang terkandung di Laman ini ("Kandungan Tapak") dimiliki oleh dan akan tetap dimiliki oleh Kami atau Pemberi lesen kami.

Laman ini melaksanakan fungsi teknikal yang diperlukan untuk menawarkan perkhidmatan di Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada transkoding dan / atau memformat semula kandungan untuk membolehkan penggunaannya di seluruh Situs.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini, anda tidak boleh menyalin, mengubah, mentafsirkan, menyiarkan, menyiarkan, menghantar, mengedar, melaksanakan, memaparkan atau menjual apa-apa kandungan yang terdapat pada atau melalui Laman ini.

Kandungan Tapak hanya boleh digunakan untuk tujuan peribadi anda, bukan komersil dan tidak boleh diterbitkan, diubahsuai, disalin, diubah, diedarkan, dirangka, diterbitkan semula, dipaparkan, dihantar atau dijual dalam bentuk apa pun secara keseluruhan atau sebahagiannya. Anda tidak boleh mengalih keluar sebarang hak cipta atau notis proprietari lain yang terkandung di dalam Kandungan Tapak mana pun.

Perintah dan Spesifikasi
Untuk membuat Perintah anda perlu mengikuti prosedur pesanan yang ditetapkan di Laman. Butiran Harga yang perlu dibayar berkenaan dengan mana-mana Produk dan tatacara pembayaran dipaparkan di Laman.

Semua Produk ditawarkan untuk dijual tertakluk kepada ketersediaan dan tertakluk kepada penerimaan pesanan kami.

Kami berhak untuk menolak sebarang Pesanan tanpa kewajipan untuk memberikan apa-apa sebab untuk berbuat demikian. Tiada Pesanan akan dianggap diterima oleh Kami sehingga kami mengesahkannya tanpa syarat dalam Pengesahan Pesanan.

Pengesahan Pesanan akan mengandungi butiran Pesanan anda, Harga dan anggaran masa penghantaran untuk Pesanan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menghubungi Kami dan memaklumkan kepada kami tentang apa-apa kesilapan atau kesilapan dengan Pesanan dengan seberapa segera yang munasabah dapat dilaksanakan. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan Pesanan yang salah dihantar kepada anda. Sebarang masa atau tarikh yang dinyatakan untuk penghantaran adalah anggaran sahaja. Kami akan membuat usaha yang munasabah untuk menyampaikan barang dalam masa yang ditentukan, tetapi kami tidak menerima liabiliti untuk sebarang kegagalan untuk menyampaikan dalam masa itu.

Kami berusaha untuk memaparkan dan menerangkan seberapa tepat warna-warna cetakan pada Produk yang muncul di Laman Kami, tetapi Kami tidak boleh berjanji untuk memberikan sebarang jaminan bahawa warna-warna yang dibekalkan akan sama dengan yang dipaparkan pada monitor atau telefon bimbit anda.

Kami boleh menyemak, menghentikan atau mengubah suai produk atau perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terdahulu kepada anda dan produk mungkin menjadi tidak tersedia tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa jenis produk atau perkhidmatan yang tidak ada.

Harga & Pembayaran
Kami boleh mengubah harga mana-mana Produk sebelum anda membuat pesanan.

Kami biasanya mengesahkan harga sebagai sebahagian daripada prosedur pengiriman supaya, jika harga yang betul Produk kurang daripada harga yang dinyatakan, kami akan mengenakan bayaran yang lebih rendah apabila menghantar Produk kepada anda. Sekiranya harga yang betul Produk lebih tinggi daripada harga yang dinyatakan di Laman, Kami akan dengan budi bicara kami, sama ada menghubungi anda untuk arahan atau menolak pesanan anda dan memberitahu anda tentang penolakan itu supaya anda boleh membuat pesanan semula pada harga yang betul jika anda ingin. Meskipun usaha terbaik kami, beberapa Produk yang tersenarai di Laman ini mungkin salah dengan harga atau harga mungkin meningkat antara pesanan anda dan Penerimaan pesanan kami.

Untuk pesanan yang dihantar dalam EU, harga termasuk VAT dan semua cukai dan / atau duti import lain yang berkenaan. Cukai yang dikenakan dan duti import adalah berdasarkan nilai akhir pesanan anda dan kadar semasa yang berkuatkuasa di bidang kuasa cukai yang berkaitan.

Pesanan dengan alamat penghantaran di luar EU mungkin tertakluk kepada duti import dan cukai (termasuk VAT) yang dikenakan selepas penghantaran sampai ke destinasi negara anda. Apa-apa caj tambahan dan kos untuk pelepasan kastam dan lain-lain mesti ditanggung oleh anda sebagai pengimport barangan. Anda perlu ambil perhatian bahawa dasar dan amalan kastam berbeza-beza dari negara ke negara. Kami mengesyorkan supaya anda menghubungi pejabat kastam tempatan anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pembayaran mesti dibuat melalui pembekal gerbang pembayaran kami pada masa meletakkan Pesanan anda yang diterima oleh Kami. Pembayaran sepenuhnya akan diambil pada masa ini dan Kontrak akan berkuatkuasa. Anda akan dikehendaki menghantar butiran pembayaran anda kepada pembekal gerbang pembayaran pihak ketiga yang berkaitan dan anda juga perlu menerima syarat dan syarat tambahan berhubung dengan penggunaan perkhidmatan tersebut. Kami tidak boleh menerima, dan dengan ini mengecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, apa-apa liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan penyedia pembayaran pihak ketiga tersebut.

Anda mengaku bahawa semua butir-butir yang anda berikan kepada Kami untuk tujuan Pesanan anda dan penyerahannya adalah betul dan bahawa kaedah pembayaran yang dipilih adalah harta Anda dan dana yang mencukupi atau kemudahan kredit tersedia untuk menampung biaya penuh Perintah.

Penghantaran dan Penerimaan
Tempat untuk penghantaran Produk anda akan seperti yang ditunjukkan pada Pesanan dan kaedah penghantaran biasa (kecuali jika dinyatakan sebaliknya) akan menjadi pos kelas 1.

Sekiranya anda telah mengarahkan lebih daripada satu Produk, kami berhak untuk membuat penghantaran Pesanan anda secara ansuran. Jika Pesanan akan dihantar secara ansuran, setiap penghantaran akan menjadi kontrak berasingan.

Kami akan berusaha untuk memproses Pesanan anda dan mengeluarkan Produk anda dalam tempoh masa yang dinyatakan untuk setiap item. Walau bagaimanapun masa pembuatan mungkin berbeza-beza dan setiap kali dipetik untuk penyerahan barang adalah hanya petunjuk. Masa untuk penghantaran tidak akan menjadi intipati Terma dan Syarat ini dan Kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau perbelanjaan yang Anda dapat mengekalkan hasil daripada apa-apa kelewatan dalam penghantaran Pesanan anda.

Apabila anda menerima Produk / anda mesti memeriksa mereka untuk apa-apa kecacatan atau ketidakpatuhan sebelum menandatangani keadaan yang baik. Sekiranya anda menandatangani keadaan yang baik, anda menerima barang tersebut dalam keadaan yang boleh diterima. Mana-mana pakej yang tidak ditandatangani tetapi diterima dianggap ditandatangani dalam keadaan baik.

Jika anda dapat melihat sebarang tanda kerosakan pada bungkusan / sila tandatangan sebagai rosak jika tidak, kami tidak boleh membayar balik atau mengganti item tersebut, melebihi hak berkanun anda.

Anda mestilah tersedia untuk menerima penghantaran pada tarikh penghantaran apabila kurier hanya akan mencuba penghantaran semula sehingga 2 kali dan penghantaran akan dikembalikan kepada Kami pada kos anda. Jika penghantaran ditolak atau dikembalikan disebabkan oleh alamat yang salah, anda akan dikenakan bayaran balik.

Sekiranya anda gagal menyerahkan pesanan, kami tidak akan bertanggungjawab untuk mengembalikan harga.

Risiko dan Harta
Risiko atau kerosakan atau kehilangan Pesanan Anda akan dihantar kepada Anda semasa penghantaran ke alamat yang dipersetujui. Walau apa pun penyerahan dan lulus risiko dalam Perintah, harta dalam Perintah itu tidak akan lulus dari Kami kepada Anda sehingga Kami telah menerima pembayaran penuh Harga dan semua jumlah lain yang terhutang, terhutang atau perlu dibayar oleh Anda kepada Kami berkenaan dengan Perintah atau Pesanan lain antara Anda dan Kami.

Pulangan, Bayaran Balik dan Hak Pembatalan
Anda mempunyai hak untuk membatalkan Pesanan hanya dalam keadaan berikut:
(a) Sekiranya Kami gagal menyerahkan Pesanan dalam tempoh 45 hari selepas tarikh anda meletakkan Perintah
(b) Dalam kes Kerosakan Produk pada masa yang paling awal selepas anda mendapati bahawa kesalahan atau kecacatan (dengan syarat bahawa Anda dianggap telah memeriksa Produk secepat yang munasabah selepas penyerahan dan tidak lebih daripada 14 hari selepas menerima produk).

Sekiranya Pesanan dibatalkan di bawah syarat-syarat dalam (a) atau (b) di atas, Kami akan bertanggungjawab ke atas semua jumlah wang yang telah dibayar (termasuk caj permulaan dan penyerahan semula (jika ada) berkenaan dengan Perintah tersebut.

Notis ingin membatalkan mesti dibuat melalui e-mel ke hello@amazingfables.com

Untuk mengelakkan keraguan, kecuali berkaitan dengan Produk Kerosakan atau Rusak, tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini akan memberikan anda hak pembatalan berkenaan dengan Produk, yang, menurut sifatnya, telah dibuat kepada spesifikasi anda atau dengan jelas diperibadikan.

Anda mesti mengembalikan sebarang Produk kepada Kami dalam pembungkusan asalnya (yang harus Anda simpan untuk tujuan ini).

Tiada apa-apa dalam klausa ini mempengaruhi hak berkanun anda.

Penafian dan Batasan Liabiliti
Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung di Laman ini ("Kandungan Tapak) adalah betul dan bebas daripada kesilapan, kami tidak menjamin ketepatan dan kesempurnaan Kandungan Tapak. Kami boleh membuat perubahan kepada Kandungan Tapak, atau kepada sebarang produk, harga atau fi yang dihuraikan di dalamnya, pada bila-bila masa tanpa notis. Kandungan Tapak mungkin ketinggalan zaman, dan kami tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan tersebut.

Kami akan melaksanakan semua kemahiran dan penjagaan yang munasabah dalam menyediakan Laman ini. Sesetengah Kandungan Tapak boleh disediakan oleh pihak ketiga dan kami tidak menjamin atau menerima sebarang tanggungjawab untuk ketepatan, kesempurnaan, mata wang atau kebolehpercayaan sebarang Kandungan Laman tersebut.

Oleh itu, kecuali yang dinyatakan secara nyata dalam Terma dan Syarat ini, Tapak dan semua Kandungan Tapak yang disediakan melaluinya disediakan secara "sama ada" tanpa perwakilan atau jaminan apa-apa jenis, sama ada secara nyata atau tersirat (sama ada dengan undang-undang, adat, statut atau sebaliknya). Setakat sepenuhnya yang dibenarkan menurut undang-undang yang terpakai, kami menafikan semua syarat, pernyataan, pernyataan dan jaminan lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa waranti tersirat untuk tujuan tertentu bagi Tapak atau Kandungan Situs atau penggunaan anda Tapak atau Kandungan Tapak tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga).

Kami tidak menjamin bahawa Tapak, mana-mana Kandungan Tapak dan apa-apa fungsi Tapak tidak terganggu atau bebas daripada kesilapan, kecacatan itu akan diperbetulkan, atau Tapak atau pelayan yang menjadikannya tersedia bebas daripada virus atau komponen lain yang berbahaya . Kami tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi yang Tapak dan Kandungan Tapak akan memenuhi keperluan anda dan kami tidak membuat sebarang jaminan atau representasi mengenai penggunaan atau hasil penggunaan mana-mana Kandungan Tapak dari segi kesempurnaan, ketepatan, mata wang, kebolehpercayaan, atau sebaliknya. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas keselamatan Tapak ini atau untuk apa-apa gangguan Tapak namun disebabkan, kehilangan atau rasuah sebarang bahan dalam transit, atau kehilangan atau rasuah bahan atau data apabila dimuat turun ke mana-mana sistem komputer.

Liabiliti
Kami memberi jaminan kepada anda bahawa apa-apa Produk yang dibeli daripada kami melalui Laman ini adalah berkualiti yang memuaskan dan munasabah sesuai untuk tujuan produk mana yang sama biasanya dibekalkan. Setakat sepenuhnya yang dibenarkan menurut undang-undang yang berkenaan, kami menafikan semua syarat, perwakilan, kenyataan dan jaminan lain, sama ada nyata atau tersirat (sama ada dengan undang-undang, adat, undang-undang atau sebaliknya).

Liabiliti kami untuk kerugian yang anda alami akibat kami melanggar Kontrak ini adalah dengan ketat terhad kepada harga belian bersih Produk yang anda beli (tidak termasuk cukai dan kos penghantaran).

Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini boleh mengecualikan atau mengehadkan liabiliti kami untuk: kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami; atau apa-apa kerugian yang dialami oleh anda akibat daripada pergantungan anda terhadap salah gambaran palsu yang dibuat oleh kami kepada anda; atau apa-apa liabiliti yang tidak boleh dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang yang terpakai.

Anda secara jelas bersetuju bahawa penggunaan dan melayari laman web ini dan penggunaan Kandungan Tapak berada pada risiko anda sendiri

Tertakluk kepada perkara di atas, anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab untuk: (a) sebarang kehilangan, tuntutan atau kerosakan langsung; (b) sebarang kehilangan, tuntutan atau kerosakan tidak langsung, atau apa-apa ganti rugi punitif, istimewa, sampingan atau berbangkit yang tidak berkaitan langsung dengan kejadian yang menyebabkan tuntutan anda; atau (c) apa-apa kehilangan keuntungan atau kerugian simpanan atau kerugian atau rasuah data (dalam setiap kes sama ada langsung atau tidak langsung), dalam setiap kes sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti yang ketat, daripada atau dalam apa cara yang berkaitan dengan (i) apa-apa penggunaan Tapak ini atau Kandungan Tapak; (ii) Terma dan Syarat ini (iii) Produk (iv) apa-apa kegagalan atau kelewatan penggunaan mana-mana komponen Tapak, Kandungan Tapak atau apa-apa perkhidmatan termasuk, tanpa had, apa-apa ketiadaan Tapak, Kandungan Tapak atau perkhidmatan itu tanpa mengira tempoh mana-mana tempoh ketidakadaan; (v) apa-apa penggunaan atau pergantungan kepada Kandungan Tapak atau apa-apa maklumat, bahan, perisian, produk, perkhidmatan dan grafik yang berkaitan yang diperolehi melalui Laman ini, dalam semua kes walaupun kami telah memberi peringatan tentang kemungkinan kehilangan atau kerosakan sedemikian.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan (termasuk kehilangan keuntungan) yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari apa-apa kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan apa-apa kewajipan di bawah Terma dan Syarat ini disebabkan oleh sebarang kejadian atau keadaan di luar Kawalan munasabah kami, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa mogok, tindakan industri, kegagalan bekalan kuasa atau peralatan, tindakan kerajaan atau Akta Tuhan.

Undang-undang yang terpakai di negara tempat tinggal anda mungkin tidak membenarkan batasan atau pengecualian liabiliti atau kerosakan sampingan atau berbangkit, jadi batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Disebabkan risiko yang wujud dalam menggunakan internet, kami tidak boleh bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan kepada, atau virus yang mungkin menjejaskan peralatan komputer anda atau mana-mana harta lain semasa menggunakan atau melayari laman web ini. Muat turun atau pemerolehan lain mana-mana Kandungan Tapak melalui Laman ini dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan dengan persetujuan anda bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang hasil daripada memuat turun atau memperoleh apa-apa Kandungan Tapak tersebut.

Pampasan
Anda bersetuju untuk mempertahankan sepenuhnya dan menanggung rugi Fables Amazing, pekerjanya, pengarah, dan pegawai, dan orang lain yang berkaitan dengan Fables Amazing, dan setiap pengganti mereka, pemegang lesen, dan memberikan percuma dan tidak berbahaya dari sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, kos, kerugian , ganti rugi, atau perbelanjaan, termasuk yuran dan perbelanjaan peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman ini, pelanggaran / dugaan pelanggaran atas atau Ketentuan ini.

Penamatan
Kami boleh mengalih keluar Laman ini atau menghentikan penyediaan mana-mana perkhidmatan yang tersedia melalui Laman ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami atas apa jua sebab.

Fables Amazing boleh mengehadkan atau menamatkan akses anda ke Laman dan penggunaan Kandungan anda pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda jika anda gagal mematuhi mana-mana Terma ini.

Pelanggaran
Fables menakjubkan boleh mendedahkan apa-apa maklumat yang kami ada mengenai anda (termasuk identiti anda) jika kami menentukan bahawa penzahiran itu perlu berkaitan dengan sebarang penyiasatan atau aduan mengenai penggunaan Laman Anda, atau untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang boleh menyebabkan kecederaan atau gangguan terhadap (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) hak atau harta Fables yang menakjubkan, atau hak atau harta pelawat kepada atau pengguna Laman, termasuk pelanggan Fables Amazing. Fables Amazing berhak pada setiap masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang Fables Menakjubkan dianggap perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang, atau permintaan kerajaan. Fables Amazing juga boleh mendedahkan maklumat anda apabila Amazing Fables menentukan bahawa undang-undang yang berkenaan memerlukan atau membenarkan pendedahan tersebut, termasuk bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan penipuan.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Fables Amazing boleh memelihara sebarang transmisi atau komunikasi oleh anda dengan Amazing Fables melalui Situs atau sebarang perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Laman ini, dan juga boleh mendedahkan data tersebut jika diperlukan untuk berbuat demikian oleh undang-undang atau Fables Menakjubkan pemeliharaan atau pendedahan adalah perlu untuk (1) mematuhi proses undang-undang, (2) menguatkuasakan Terma Penggunaan ini, (3) bertindak balas terhadap tuntutan bahawa mana-mana data tersebut melanggar hak orang lain, atau (4) melindungi hak, atau keselamatan peribadi Amazing Fables, pekerjanya, pengguna atau pelawat ke Laman ini, dan orang ramai.

Anda bersetuju bahawa apa-apa pelanggaran oleh anda terhadap Terma Penggunaan ini akan menjadi amalan perniagaan yang tidak sah dan tidak adil, dan akan menyebabkan kemudaratan yang tidak boleh diperbaiki kepada Fables Amazing, yang mana ganti rugi monetari tidak mencukupi, dan anda bersetuju dengan Fables Amazing mendapatkan apa-apa pelepasan injunksi atau adil bahawa Fables Amazing dianggap perlu atau sesuai dalam keadaan sedemikian. Remedi ini adalah tambahan kepada sebarang remedi lain Amazing Fables mungkin mempunyai undang-undang atau ekuiti.

Sekiranya Fables Amazing mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap anda akibat pelanggaran terhadap Syarat Penggunaan ini, Fables Amazing akan berhak untuk pulih dari anda, dan anda bersetuju membayar, semua yuran dan kos peguam yang munasabah, dalam tambahan kepada sebarang bantuan lain yang diberikan kepada Fables Amazing. Anda bersetuju bahawa Fables Amazing tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk penamatan akses anda ke Laman ini akibat sebarang pelanggaran Syarat Penggunaan ini.

Perlindungan Data dan Privasi
Kami hanya akan menggunakan apa-apa maklumat peribadi yang boleh kami kumpulkan tentang anda mengikut Dasar Privasi kami. Dasar ini membentuk bahagian penting dari Terma dan Syarat ini dan penting untuk anda membacanya. Dengan menerima Terma dan Syarat ini, anda juga menerima dan bersetuju dengan Dasar Privasi kami.

Undang-undang yang mentadbir
Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh, dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang substantif dalaman Malaysia. Sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma-terma ini, termasuk kesahihan, tidak sah, pelanggaran atau penamatannya, akan diselesaikan melalui timbang tara di Kuala Lumpur di bawah peraturan dan prosedur Pengantaraan dan Timbang Tara yang kemudiannya berkuatkuasa. Bilangan penimbang tara adalah satu. Keputusan penimbang tara hendaklah, kecuali dalam hal kesilapan nyata, muktamad dan mengikat pihak-pihak dengannya. Prosiding timbangtara hendaklah dijalankan dalam Bahasa Inggeris.

Maklumat perhubungan
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Syarat Penggunaan ini atau jika anda memerlukan bantuan lanjut mengenai akses atau penggunaan Laman ini, anda boleh menghubungi jabatan Perkhidmatan Pelanggan seperti yang ditunjukkan di bawah. Kami akan cuba menjawab soalan atau masalah anda dengan segera selepas kami menerimanya.

Anda boleh HUBUNGI KAMI VIA EMAIL di info@amazingfables.com

Dokumen ini dikemaskinikan terakhir pada 17 Mac, 2018