• Log in

algemene voorwaarden

Amazing Fables Algemene voorwaarden
Welkom bij Amazing Fables. Lees deze algemene verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u de site gebruikt.

Amazing Fables is een leverancier van educatieve inhoud en services binnen de ruimte met gepersonaliseerde producten. Elk Amazing Fables-boek wordt op bestelling gemaakt op basis van gebruikersinputs, zoals de naam, het geslacht en de voorkeuren van een kind. Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Amazing Fables Limited (handel als Amazing Fables) ("Wij", "Ons").

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.amazingfables.com (de "Site") en beschrijven de algemene voorwaarden waaronder wij de producten leveren die beschikbaar zijn op de Site (de "Producten"). Door de Site te gebruiken en / of het Product te bestellen, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat gebonden te zijn.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van de Producten door Ons via de Site en vervangen alle andere voorwaarden of bepalingen die elders staan of waarnaar wordt verwezen of geïmpliceerd door handel, gebruik, praktijk of handelswijze, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door Ons. . Houd er rekening mee dat we deze Algemene voorwaarden kunnen wijzigen en daarom moet u ze periodiek herzien. Als een wijziging voor u onaanvaardbaar is, beëindigt u het gebruik van de Site. Als u de Website niet beëindigt, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u de site niet gebruiken.

verkiesbaarheid
Gebruik van de site is bedoeld voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Registratie om gebruiker van de Site te zijn, is ongeldig waar verboden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u over het recht, het gezag en de capaciteit beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan en zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Definities
"Koper" betekent de persoon die op de Order wordt genoemd
"Contract" betekent de Order- en Bestelbevestiging
"Defect" betekent het bevatten van een fout of defect; onvolmaakt of defect
"Bestelling" betekent uw bestelling voor een Product van de Site

"Prijs" betekent de prijs, samen met de verzend- en verpakkingskosten en eventuele toepasselijke belastingen die van kracht waren op het moment van de Bestelling (exclusief alle belastingen en rechten waarvoor de Koper verantwoordelijk is in het gedeelte 'Prijs en betaling' van deze Voorwaarden en Voorwaarden), onder voorbehoud van een aanbieding of korting dan van toepassing

"Algemene voorwaarden" betekent de standaardvoorwaarden en -bepalingen die in dit document worden uiteengezet.

Toegang tot en gebruik van de site
U mag de Site niet gebruiken op een ongepaste of onwettige manier of in strijd met enige wetgeving of licentie die op u van toepassing is. U stemt ermee in zich te houden aan alle redelijke instructies die wij u van tijd tot tijd kunnen geven met betrekking tot het gebruik van de Site.

Bij het plaatsen van uw bestelling erkent u dat wij uw bestelling en de inhoud ervan kunnen beoordelen, voor naleving van onze richtlijnen en naleving van deze algemene voorwaarden en dat we kunnen weigeren een bestelling te verwerken waarvan wij van mening zijn dat de inhoud in strijd is van deze Algemene voorwaarden en onze richtlijnen.

Uw gebruik van de site
U mag geen "deep-link", "pagina-scrape", "robot", "spider" of een ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie of een vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om toegang te krijgen, te verkrijgen, een gedeelte van de site of enige inhoud kopiëren of volgen, of op enige manier de navigatiestructuur of presentatie van de site of enige inhoud reproduceren of omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk is beschikbaar gesteld via de site. Amazing Fables behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een gedeelte of functie van de Site, of andere systemen of netwerken die zijn verbonden met de Site of een Amazing Fables-server, of tot een van de producten die op of via de Site worden aangeboden, door hacking, wachtwoord "mijnbouw" of andere onwettige middelen.

U mag de kwetsbaarheid van de Site of een netwerk verbonden met de Site niet onderzoeken, scannen of testen, noch inbreuk maken op de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de Site of op een netwerk dat is verbonden met de Site. U mag het opzoeken, traceren of traceren van informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de Site of een andere klant van Amazing Fables, inclusief een Amazing Fables-account dat niet van u is, niet omkeren naar de bron of de Site of enige service of informatie die beschikbaar wordt gesteld of aangeboden door of via de Site, op elke manier waar het doel is om informatie te onthullen, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de Site .

U stemt ermee in dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt aan de infrastructuur van de Site of de systemen van Amazing Fables, of aan systemen of netwerken die op de Site zijn aangesloten of aan Amazing Fables.

U stemt ermee in om geen apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van de Site of enige transactie die wordt uitgevoerd op de Site of met het gebruik van de Site door een ander persoon te verstoren of proberen te verstoren.

U mag geen headers vervalsen of op een andere manier ID's manipuleren om de oorsprong te maskeren van berichten of verzendingen die u verzendt naar Amazing Fables op of via de Site of enige service aangeboden op of via de Site. U mag niet doen alsof u bent, of dat u iemand anders vertegenwoordigt, of zich uitgbeeld voor een ander individu of een andere entiteit.

U mag de Site of Inhoud niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden, of om de uitvoering van illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Amazing Fables of anderen te verzoeken.

Fraudebeleid
Het Bedrijf heeft het recht om alle nodige maatregelen voor uw rekening te nemen als er een vermoeden van fraude bestaat, waaronder het tijdelijk of permanent in de wacht zetten van uw account en / of beëindiging van uw account. Toegang tot uw persoonlijke bibliotheek is tijdens een dergelijke wachtperiode niet toegestaan. U erkent dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, ook al bent u mogelijk aansprakelijk voor verliezen aan het bedrijf of anderen als gevolg van onbevoegd gebruik waarvoor u niet verantwoordelijk bent.

Eigendomsrechten en gebruiksrechten
De site bevat inhoud die is gemaakt of gepost door het bedrijf ("bedrijfsinhoud"). Bedrijfsinhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten en het bedrijf bezit en behoudt alle rechten op de bedrijfsinhoud. De Site kan ook Gebruikerscontent en andere inhoud van de Site-licentiegevers bevatten.

Alle intellectuele eigendomsrechten (dwz octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde merken en dienstmerken, domeinnamen, geregistreerde ontwerpen en ontwerprechten, auteursrechten, databaserechten en morele rechten en rechten in computerprogramma's) op en naar de site en alle inhoud en materialen die deze bevatten op de Site ("Site-inhoud") zijn eigendom van en blijven eigendom van Ons of Onze licentiegevers.

De Site voert technische functies uit die nodig zijn om de services op de Site aan te bieden, inclusief, maar niet beperkt tot, transcodering en / of het opnieuw formatteren van inhoud zodat deze overal op de Site kan worden gebruikt.

Behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst, mag u geen inhoud die op of via de Site verschijnt, kopiëren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen.

Site-inhoud mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en mag niet worden gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, ingelijst, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, overgedragen of verkocht op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk. U mag geen auteursrechtelijke of andere eigendomsberichten verwijderen die zijn opgenomen in enige Site-inhoud.

Bestellingen en specificaties
Om een bestelling te plaatsen, moet u de bestelprocedure volgen die op de site is uiteengezet. Details van de te betalen Prijs met betrekking tot een Product en de procedure voor betaling worden weergegeven op de Site.

Alle producten worden te koop aangeboden op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van onze aanvaarding van uw bestelling.

We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren zonder de verplichting om een reden hiervoor op te geven. Geen enkele bestelling wordt geacht door ons te zijn aanvaard totdat we deze onvoorwaardelijk hebben bevestigd in de orderbevestiging.

De orderbevestiging bevat details van uw bestelling, de prijs en een schatting van de levertijd voor de bestelling. Het is uw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te brengen van elke fout of vergissing bij de bestelling zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat de onjuiste order naar u wordt verzonden. Alle tijden of datums vermeld voor levering zijn slechts schattingen. We zullen redelijke inspanningen leveren om goederen binnen de gestelde tijd te leveren, maar we accepteren geen aansprakelijkheid voor het niet leveren binnen die tijd.

We proberen de gedrukte kleuren op de producten die op onze site verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven en te beschrijven, maar we kunnen niet garanderen dat de geleverde kleuren exact overeenkomen met die op uw monitor of mobiele telefoon.

We kunnen producten of diensten op elk moment herzien, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en producten kunnen onbeschikbaar worden zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk van welke aard dan ook als een product of dienst niet beschikbaar is.

Prijzen en betaling
We kunnen de prijs van een Product wijzigen voordat u een bestelling plaatst.

Normaal verifiëren we prijzen als onderdeel van de verzendingsprocedures, zodat, wanneer de juiste prijs van een Product minder is dan de vermelde prijs, we het lagere bedrag in rekening brengen wanneer het Product naar u wordt verzonden. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op de Site wordt vermeld, zullen wij normaalgesproken, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling weigeren en u op de hoogte brengen van een dergelijke weigering, zodat u de bestelling opnieuw kunt plaatsen tegen de juiste prijs als je dat wenst. Ondanks onze inspanningen kunnen sommige op de Site vermelde Producten onjuist worden geprijsd of kan de prijs tussen uw bestelling en Onze aanvaarding van Uw bestelling toenemen.

Voor bestellingen die binnen de EU worden verzonden, zijn de prijzen inclusief btw en alle andere van toepassing zijnde belastingen en / of invoerrechten. Toepasselijke belastingen en invoerrechten zijn gebaseerd op de definitieve waarde van uw bestelling en de geldende tarieven die van kracht zijn in de relevante belastingjurisdictie.

Bestellingen met een afleveradres buiten de EU kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen (inclusief btw) die worden geheven zodra een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten en kosten voor inklaring enz. Moeten door u als importeur van de goederen worden gedragen. Houd er rekening mee dat douanebeleid en -praktijken van land tot land sterk uiteenlopen. We raden u aan om contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor meer informatie.

Betaling dient te geschieden via onze betalingsgatewayaanbieders op het moment van het plaatsen van uw Bestelling die door Ons is geaccepteerd. De volledige betaling zal op dit moment worden uitgevoerd en het contract zal van kracht zijn. U dient uw betalingsgegevens in te dienen bij de desbetreffende externe betalingsgatewayprovider en mogelijk moet u ook aanvullende voorwaarden accepteren met betrekking tot het gebruik van die service. We kunnen de aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van een dergelijke externe betalingsprovider niet accepteren en hierbij maximaal toestaan volgens toepasselijke wetgeving.

U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u aan Ons verstrekt voor de doeleinden van uw Bestelling en de levering ervan correct zijn en dat de gekozen betaalmethode Uw eigendom is en dat er voldoende fondsen of kredietfaciliteiten beschikbaar zijn om de volledige kosten van de Bestellen.

Levering en acceptatie
De plaats voor de levering van uw Producten zal zijn zoals getoond op de Bestelling en de normale wijze van bezorging (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) zal 1e klas postzegel zijn.

Als u meer dan één product hebt besteld, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling in gedeelten af te leveren. Als de bestelling in gedeelten moet worden afgeleverd, vormt elke levering een afzonderlijk contract.

We zullen ons best doen om uw bestelling te verwerken en uw product te produceren binnen de periode die voor elk artikel wordt vermeld. De productietijden kunnen echter variëren en de tijden die worden vermeld voor de levering van goederen zijn slechts indicatief. Tijd voor levering is niet van wezenlijk belang in deze Algemene voorwaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of uitgaven die u kunt lijden als gevolg van een vertraging in de levering van uw bestelling.

Wanneer u het product / de producten ontvangt, moet u deze inspecteren op eventuele gebreken of non-conformiteit voordat u een goede staat ondertekent. Als u een goede staat ondertekent, accepteert u dat de goederen in een aanvaardbare staat zijn. Alle pakketten die niet zijn ondertekend maar geaccepteerd, worden beschouwd als ondertekend in goede staat.

Als u een teken van schade aan het pakket / de pakketten kunt zien, teken dan als beschadigd, anders kunnen we het item niet terugbetalen of vervangen, buiten uw wettelijke rechten.

Je moet beschikbaar zijn om de bezorging te accepteren op de afleverdatum, aangezien de koerier slechts 2 keer probeert opnieuw te bezorgen en de bezorging op zijn kosten naar ons wordt teruggestuurd. Als de levering wordt geweigerd of geretourneerd vanwege een foutief adres, worden er retourkosten in rekening gebracht.

Als u ten onrechte nalaat de bestelling af te nemen, zijn wij niet verplicht om de prijs terug te betalen.

Risico en eigendom
Het risico of de beschadiging of het verlies van uw bestelling gaat over op u bij levering op het overeengekomen adres. Niettegenstaande de levering en het overgaan van het risico in de Bestelling, zal het eigendom van de Bestelling niet van Ons naar U doorgaan totdat Wij de volledige betaling van de Prijs en alle andere bedragen die verschuldigd zijn of verschuldigd zijn door de U aan Ons met betrekking tot de Bestelling of enige andere Bestelling tussen U en Ons.

Retourzendingen, restituties en annuleringsrechten
U hebt alleen het recht om een bestelling te annuleren in de volgende omstandigheden:
(a) Als we de bestelling niet binnen 45 dagen na de datum waarop u de bestelling hebt geplaatst hebben geleverd
(b) In het geval van Defecte Producten zo snel mogelijk nadat u hebt ontdekt dat de fout of het defect (op voorwaarde dat u geacht wordt het Product te hebben geïnspecteerd zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na levering en in geen geval langer dan 14 dagen na ontvangst van het product).

Als een bestelling wordt geannuleerd onder de voorwaarden in (a) of (b) hierboven, zijn wij verantwoordelijk voor alle betaalde bedragen (inclusief initiële kosten en leveringskosten (indien van toepassing) met betrekking tot de betreffende bestelling.

Kennisgeving van de wens om te annuleren moet per e-mail worden gedaan aan hello@amazingfables.com

Om twijfel te voorkomen, behalve voor defecte of gebrekkige producten, geeft niets in deze voorwaarden u annuleringsrechten met betrekking tot de producten, die naar uw aard volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

U moet Producten aan ons retourneren in de originele verpakking (die u dient te bewaren voor dit doel).

Niets in deze clausule beïnvloedt uw wettelijke rechten.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid
Hoewel wij ernaar streven dat de informatie op de Site ("Inhoud van de Website") correct en foutloos is, garanderen wij niet de juistheid en volledigheid van de Inhoud van de Site. We kunnen te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen in de Site-inhoud aanbrengen of in producten, prijzen of kosten die erin worden beschreven. De inhoud van de site kan verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

We zullen alle redelijke vaardigheden en zorg in het beschikbaar stellen van de Site uitoefenen. Sommige Site-inhoud kan door derden worden verstrekt en we garanderen noch aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van dergelijke Site-inhoud.

Daarom, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden is bepaald, worden de Site en alle Site-inhoud die via deze site wordt verstrekt, verstrekt op een "as is" -basis zonder enige vorm van representatie of garantie, expliciet of impliciet (hetzij door gewoonterecht, gebruik, statuut of anderszins). Voor zover dit op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan, wijzen wij alle andere voorwaarden, verklaringen, verklaringen en garanties af (inclusief, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van de geschiktheid voor een bepaald doel van de Site of Site-inhoud of dat uw gebruik van de Site of Site-inhoud maakt geen inbreuk op de rechten van een derde partij).

We garanderen niet dat de Site, enige Site-inhoud en enige functie van de Site ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de Site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten . We geven geen garanties of doen geen uitspraken dat de site en de site-inhoud aan uw vereisten zullen voldoen, noch zullen wij enige garantie of verklaringen geven met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van enige site-inhoud in termen van volledigheid, nauwkeurigheid, valuta, betrouwbaarheid of anderszins. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de Site of voor enige verstoring van de Site veroorzaakt, verlies van of corruptie van materiaal in doorvoer, of verlies of beschadiging van materiaal of gegevens wanneer gedownload op een willekeurig computersysteem.

Aansprakelijkheid
Wij garanderen u dat elk product dat u via de Site hebt gekocht van voldoende kwaliteit is en redelijk geschikt voor de doeleinden waarvoor producten van dezelfde soort gewoonlijk worden geleverd. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, verwerpen wij alle andere voorwaarden, verklaringen, verklaringen en garanties, expliciet of impliciet (hetzij door gewoonterecht, gebruik, statuut of anderszins).

Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van het overtreden van dit Contract, is strikt beperkt tot de netto-aankoopprijs van het Product dat u hebt gekocht (exclusief belastingen en bezorgkosten).

Niets in deze Algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor: dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of enig verlies dat u lijdt als gevolg van uw vertrouwen op een frauduleuze verkeerde voorstelling door ons aan u gemaakt; of enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van en het bladeren door de Site en het gebruik van Site-inhoud op eigen risico zijn

Met inachtneming van het bovenstaande stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor: (a) enig direct verlies, claim of schade; (b) enige indirecte schade, claim of schade, of enige punitieve, speciale, incidentele of vervolgschade van welke aard dan ook die niet direct verband houdt met het incident dat uw claim veroorzaakte; of (c) enig verlies van winst of verlies van besparingen of verlies of beschadiging van gegevens (in elk geval direct of indirect), in elk geval afhankelijk van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met (i) enig gebruik van deze site of de site-inhoud; (ii) deze Algemene Voorwaarden (iii) de Producten (iv) elke mislukking of vertraging in het gebruik van enig onderdeel van de Site, de Inhoud van de Site of enige dienst inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele onbeschikbaarheid van de Site, de Inhoud van de Site of de diensten ongeacht de duur van een periode van onbeschikbaarheid; (v) elk gebruik van of vertrouwen op een Site-inhoud of andere informatie, materiaal, software, producten, diensten en gerelateerde grafische weergaven verkregen via de Site, in alle gevallen zelfs als we ons van een mogelijke mogelijkheid van dergelijk verlies of beschadiging hebben gewaarschuwd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief winstderving) die direct of indirect voortvloeien uit een fout of vertraging bij het uitvoeren van enige verplichting onder deze Algemene voorwaarden vanwege een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, eventuele stakingen, industriële actie, uitval van voedingen of apparatuur, overheidsmaatregelen of de wet van God.

Wetten die van toepassing zijn in het land waar u woont, mogen de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Vanwege de inherente risico's van het gebruik van internet, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren wanneer u de site gebruikt of bezoekt. Het downloaden of anderszins verwerven van enige Site Content via de Site gebeurt naar eigen goeddunken en risico en met uw instemming dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden of verwerven van enige dergelijke site-inhoud.

Vergoeding
U stemt ermee in om Amazing Fables, haar werknemers, directeuren en functionarissen en iedereen die geassocieerd is met Amazing Fables, en elk van hun opvolgers, licentiehouders en gratis en onschadelijk van alle claims, aansprakelijkheden, kosten, verliezen, volledig te verdedigen en schadeloos te stellen. , schade of onkosten, inclusief honoraria en onkosten van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site, uw schending / vermeende schending van de bovenstaande garantie of deze Voorwaarden.

Beëindiging
We kunnen de Site op elk moment naar eigen goeddunken om welke reden dan ook verwijderen of de levering van een van de beschikbare services via de Site stopzetten.

Amazing Fables kan uw toegang tot de Site en uw gebruik van de Inhoud op elk moment beperken of beëindigen, zonder kennisgeving aan u als u zich niet houdt aan een van deze Voorwaarden.

schending
Amazing Fables kan alle informatie die we over u hebben (inclusief uw identiteit) onthullen als wij vaststellen dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om juridische stappen te ondernemen tegen iemand die kan leiden tot letsel aan of het storen van (opzettelijk of onopzettelijk) de rechten of eigendommen van Amazing Fables, of de rechten of eigendom van bezoekers aan of gebruikers van de Site, inclusief de klanten van Amazing Fables. Amazing Fables behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven die Amazing Fables nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid. Amazing Fables kan uw gegevens ook vrijgeven wanneer Amazing Fables bepaalt dat toepasselijke wetgeving dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat, inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebeschermingsdoeleinden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Amazing Fables elke overdracht of communicatie door u met Amazing Fables via de Site of enige service die op of via de Site wordt aangeboden, kan bewaren, en kan dergelijke gegevens ook openbaar maken als dit wettelijk verplicht is, of Amazing Fables bepaalt dat dergelijke behoud of openbaarmaking is redelijkerwijs noodzakelijk om (1) te voldoen aan juridische procedures, (2) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op beweringen dat dergelijke gegevens de rechten van anderen schenden, of (4) de rechten, eigendommen, of persoonlijke veiligheid van Amazing Fables, haar werknemers, gebruikers of bezoekers van de Site en het publiek.

U stemt ermee in dat elke schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden een onwettige en oneerlijke handelspraktijk vormt en onherstelbare schade toebrengt aan Amazing Fables, waarvoor geldelijke schade ontoereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat Amazing Fables gelijk welke injunctie of billijke opluchting verkrijgt die Amazing Fables in dergelijke omstandigheden noodzakelijk of gepast acht. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op andere oplossingen die Amazing Fables volgens de wet of het eigen vermogen kan hebben.

Als Amazing Fables juridische actie tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, heeft Amazing Fables het recht om van u te herstellen en stemt u ermee in om alle redelijke advocatenkosten en kosten van dergelijke actie te betalen, in Naast alle andere hulpgoederen die zijn verleend aan Amazing Fables. U gaat ermee akkoord dat Amazing Fables niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de Site als gevolg van een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gegevensbescherming en privacy
We zullen alleen persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Dit beleid vormt een essentieel onderdeel van deze Algemene voorwaarden en het is belangrijk dat u dit leest. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, aanvaardt u ook en stemt u in met ons privacybeleid.

Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door, en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de interne materiële wetten van Maleisië. Alle geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, inclusief de geldigheid, ongeldigheid, schending of beëindiging daarvan, zullen worden beslecht door arbitrage in Kuala Lumpur volgens de regels en procedures van de bemiddeling en arbitrage van JAMS die dan van kracht zijn. Het aantal arbiters zal één zijn. De beslissing van de arbiter is, behalve in het geval van een kennelijke fout, definitief en bindend voor de partijen bij deze. De arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd.

Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of als u verdere hulp nodig hebt met betrekking tot toegang tot of gebruik van de site, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, zoals hieronder aangegeven. We zullen proberen om uw vragen of zorgen snel te beantwoorden nadat we ze hebben ontvangen.

U kunt CONTACT MET VIA EMAIL opnemen op info@amazingfables.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2018